top of page

Algemene voorwaarden

Betalingsvoorwaarden:

 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut. 

 2. U kunt, ongeacht de reden, tot 24 uur van te voren uw afspraak kosteloos afzeggen of verzetten.Indien we telefonisch niet bereikbaar zijn, kunt u ook de voicemail inspreken of een Email sturen. Indien u uw afspraak niet na komt of deze te laat afzegt, zijn wij genoodzaakt om de tijd die we voor u gereserveerd hadden, bij u in rekening te brengen. (We hebben deze tijd namelijk voor u gereserveerd en we kunnen de voor u gereserveerde tijd ook niet declareren bij uw  zorgverzekeraar, ook al bent u verzekerd voor fysiotherapie). Deze nota ontvangt u zelf en wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

 3. De factuur dient binnen 14  dagen na factuurdatum ( = vervaldatum) te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de 15e dag na factuurdatum.  

 4. Mochten er vragen zijn over de rekening, dan kan contact worden opgenomen met de praktijk. Indien een cliënt bezwaar heeft tegen de ontvangen rekening, dient hierover binnen twee weken schriftelijk of via e-mail met de praktijk contact op te worden genomen. Vragen \ bezwaar ten aanzien van declaraties welke zijn ingediend na de eerder genoemde termijn van 15 dagen worden niet meer in behandeling genomen. Als dan worden de declaraties als tussen partijen juist en vaststaand aangemerkt. Vragen \ bezwaar schorten de betalingsverplichtingen van de cliënt niet op.

 5. Na de eerste kosteloze herinnering heeft patiënt \ client 15 dagen de tijd om de factuur alsnog te voldoen.

 6. Indien dan binnen 14 nog geen betaling plaats vindt, wordt er 16 dagen na vervaldatum van de factuur een tweede kosteloze herinnering verstuurd.

 7. 30 dagen na vervaldatum van de factuur versturen we dan een laatste herinnering.

 8. Patiënt / cliënt heeft dan nog 14 dagen de tijd de factuur alsnog te voldoen.

 9. 46 dagen na vervaldatum van de factuur wordt het incassotraject gestart. De kosten van de buitengerechtelijke incasso zullen voor rekening van de client komen. Dat geldt tevens voor de gerechtelijke kosten, mocht daar sprake van zijn.  

 10. Clienten worden geacht wijzigingen in naam, adres en woonplaats gegevens aan de praktijk door te geven, zolang niet alle financiele zaken zijn afgewikkeld. Als de gegevens niet correct blijken, worden de kosten voor het verkrijgen van de juiste gegevens bij de client in rekening gebracht. 

 11. Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.

Patiëntinformatie klachtenregeling:

Inleiding:

De medewerkers van Bekkenfysiotherapie Lochem doen hun uiterste best om u goede zorg en hulp te bieden. Toch kan het zo zijn dat u achteraf niet geheel tevreden bent over uw behandeling. Aan uw opmerkingen of uw klachten wordt een groot belang gehecht omdat Bekkenfysiotherapie Lochem het erg belangrijk vindt dat u geheel tevreden bent. Daarnaast biedt het kenbaar maken van uw opmerking of klacht, ons de mogelijkheid om onze zorgverlening te verbeteren. In dit document kunt u lezen wat u kunt doen wanneer u een klacht of opmerking heeft.

Voorleggen aan uw zorgverlener:

Bent u niet geheel tevreden over een behandeling? Veel klachten zijn gebaseerd op bijvoorbeeld miscommunicatie of een verschillend verwachtingspatroon. Het is niet raadzaam om met deze ontevredenheid rond te lopen. Uw zorgverlener stelt het zeer op prijs dat u in zo’n situatie contact opneemt met degene die u heeft behandeld. Op deze manier is hij/zij in de gelegenheid om uw ontevredenheid weg te nemen. Uit ervaring blijkt dat een groot deel van de klachten op deze manier worden opgelost.

Klachtenfunctionaris:

Mocht het zo zijn dat u er samen met uw zorgverlener niet uitkomt, dan kunt u altijd uw klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris. Een klachtenfunctionaris is een onafhankelijke en professionele bemiddelaar, die samen met u en uw zorgverlener op zoek gaat naar een oplossing. Wanneer u de klacht indient, wordt ernaar gestreefd om binnen 6 weken tot een oplossing te komen.
Indien u persoonlijk in contact wilt komen met de klachtenfunctionaris, dan kunt u hiervoor het klachtenformulier invullen. Dit formulier kunt u downloaden op onze website.

 

Geschillencommissie:

Wanneer u uw probleem niet aan uw zorgverlener kunt voorleggen en u er samen met de klachtenfunctionaris en zorgverlener niet uitkomt, dan kunt u contact opnemen met de geschillencommissie. Dit is een onafhankelijke organisatie die een uitspraak doet over de gegrondheid van een klacht en in bepaalde gevallen kan de geschillencommissie een schadevergoeding toekennen. 

 

Uw zorgaanbieder heeft voor het behandelen van geschillen een overeenkomst gesloten met de Klachtenregeling en Geschillencommissie Fysiotherapie. De geschillencommissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en twee leden van wie één met een medische achtergrond. Wanneer u een geschil indient, zal de geschillencommissie onderzoek doen naar de oorzaak van de klacht. Afhankelijk van de aard van het geschil wordt door de voorzitter bepaald hoe de commissie tot een uitspraak komt. ​

bottom of page