top of page

Visie en Beleid

Onze visie:

Het realiseren van een bekken expertisecentrum. Een centrum welke voor de regio Lochem fungeert als een centraal eerste lijns praktijk, als het gaat om patiënten met bekkenklachten.  Samenwerking met 1e en 2e lijns zorgverleners speelt hierbij een belangrijke rol.

 

Door bewegen krijgen we energie, gaan we op pad en door beweging vinden we onze balans.

Klachten van het lichaam waardoor bewegen moeilijk of onmogelijk wordt, beïnvloeden ons functioneren in het dagelijks leven.

Omgekeerd heeft ons dagelijks leven ook invloed op onze bewegingsmogelijkheden.

Om bij klachten van het bewegingsapparaat ons dagelijks zoveel mogelijk door te laten gaan, gaan we ons bewegen aanpassen. Vaak op een manier die niet goed is voor het lichaam. Daardoor gaan we gespannen en geforceerd bewegen.

Wij zijn er van overtuigd dat ontspannen bewegen de basis is voor goed bewegen. Een ontspannen maar ook adequate houding stelt ons in staat deze bewegingen uit te voeren. Ontspanning in het lichaam en geestelijke ontspanning.

Dat is ons uitgangspunt. 

Daarnaast geloven we in kennis, ervaring, vernieuwing, onderwijs en persoonlijke zorg. Kennis vergaren we door gerichte scholing en onderlinge kennisoverdracht.

Ervaring verkrijgen we door ons op 1 specifiek specialisme te richten. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat door specialiseren en veel ervaring hebben met dat specifieke gebied de kwaliteit van de behandeling enorm verbetert.

Vernieuwing  vraagt om alertheid en open te staan voor nieuwe ideeën. Maar vraagt ook om keuzes te maken tussen al die nieuwe ontwikkelingen. We participeren daar waar mogelijk met wetenschappelijk onderzoek. 

Onderwijs verzorgen wij door stagiaires op te leiden binnen onze praktijk, maar ook door regelmatig lezingen te geven voor collegae en artsen. Voorwaarde hiervoor is het constant actualiseren van kennis en vaardigheden.

Persoonlijke zorg betekent aandacht en tijd voor de patiënt. Goed luisteren naar de wensen en doelen van iedere patiënt. 

Dit om te komen tot een juiste diagnose van de klachten en om gezamenlijk met de patiënt een herstel traject samen te stellen.

Een gezond, ontspannen en taakgericht bewegen binnen de doelen die samen met de patiënt zijn opgesteld is het einddoel. 

We kiezen bewust voor een kleinschalige, moderne  praktijk. We behandelen klachten van mensen, de mens staat hierbij centraal. Daarbij kijken we naar de fysieke, emotionele en mentale aspecten die een rol spelen. Dit doen wij door middel van intensieve samenwerking van alle fysiotherapeuten in de praktijk.

Onze missie

Mensen, die in het herstelproces van hun klachten vastlopen helpen om op een actieve wijze controle te krijgen over hunklachten en  indien mogelijk, hun klachten blijvend te doen verdwijnen. Ook alsde klachten al langere tijd aanwezig zijn en/of eerderehulp vanuit andere zorgverleners niet heeft mogen baten. Wij richten ons daarbij  op bekkenklachten.

Onze kernwaarden

Uitgangspunt: elke mens heeft de de basisbehoefte en de basismogelijkheden om te herstellen. 

Empathie, zorg en kennis zijn basis uitgangspunten voor Bekkenfysiotherapie Lochem. De patiënten moet zich gehoord en gezien voelen, voelen dat er voldoende aandacht is voor hem\haar. 

De patiënt moet voelen dat actuele kennis uitgangspunt van het behandelproces is.  

Er is tijdens het behandelproces ruime aandacht voor uitleg en van daar uit wordt de patiënt mee genomen in het  behandelproces. Maar de patiënt wordt waar mogelijk tevens gewezen op eigen verantwoordelijkheid en wordt gestimuleerd in zelfstandigheid. 

Duur behandelproces is patiënt afhankelijk en niet afhankelijk van normering. Normering is slechts een leidraad.

bottom of page