top of page

Privacybeleid

Privacyverklaring van Bekkenfysiotherapie Lochem

Algemeen: 

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens.

Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO. 

Fysiotherapiepraktijk: 

In onze fysiotherapiepraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. 

 

Voor wie is deze verklaring geschreven? 

Deze verklaring is opgesteld voor iedereen van wie wij persoonsgegevens verwerken. Onder ‘verwerken’ verstaan wij het opvragen, bewaren en verstrekken van persoonsgegevens. Dit privacystatement is van toepassing op alle patiënten, stagiaires en werknemers van Bekkenfysiotherapie Lochem.

Verwerkte gegevens: 
Bekkenfysiotherapie Lochem maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die aan de beheerder/hoster van website wordt verstrekt zonder dat daar enige bewustzijn van is. Wanneer www.bekkenfysiotherapielochem.nl wordt bezocht, worden een aantal technische gegevens verzameld: 

- Het IP-adres van de computer; 

- Het besturingssysteem dat gebruik wordt; 

- De internet browser waarmee wordt gesurft; 

- De laatste internetpagina die u hebt bezocht voordat u op mtpfysiotherapie.nl kwam; 

- En de pagina’s die u binnen mtpfysiotherapie.nl bezoekt. 

Bekkenfysiotherapie Lochem verzamelt en verwerkt daarnaast gegevens die actief aan ons verstrekt worden. Hiervan is alleen sprake als er een contactformulier wordt verzonden of als u een e-mail stuurt. De volgende gegevens worden verzameld van persoonsgegevens: 

- Naam; 

- Contactgegevens; 

- Overige persoonsgegevens die u kunt invullen als u een e-mail of contactformulier

  verstuurt; 

Bij het gebruik maken onze fysiotherapiediensten worden ook actief gegevens aan ons verstrekt. Dit kan gaan om onderstaande (bijzondere) persoonsgegevens. 

- NAW-gegevens; 

- Telefoonnummer; 

- Emailadres; 

- BSN (en verzekeringsgegevens); 

- Geboortedatum; 

- Geslacht; 

- Identificatiegegevens (bijv. nummer paspoort, identificatiebewijs, verblijfsvergunning); 

- Verwijsdatum; 

- Naam van uw huisarts/verwijzer; 

- Bij de intake en vervolgafspraken noteren wij gegevens betreffende uw klachten en doelen (medische verwijsdiagnose, ICF, onderzoeksgegevens, medische voorgeschiedenis, psychosociale factoren, behandelplan, dagjournalen, evaluaties en rapportages); 

Doeleinden verwerking: 

- De gegevens die u passief aan ons hebt verstrekt worden anoniem 

  door Bekkenfysiotherapie Lochem gebruikt. Bekkenfysiotherapie Lochem houdt bijvoorbeeld niet bij welke internet browser u

  precies gebruikt, maar houdt wel bij hoeveel procent van onze bezoekers een bepaalde internet browser gebruikt. Dit wordt

  gedaan om de kwaliteit en toegankelijkheid van de website te verbeteren. De persoonsgegevens die u actief

  aan Bekkenfysiotherapie Lochem verstrekt worden gebruikt voor de volgende doeleinden: 

- Om een administratie bij te houden van alle bezoekers die zich aanmelden voor een afspraak of andere vraag; 

- Voor zorgverlening; om u optimaal te kunnen ondersteunen in het behalen van uw doelen. Om u te kunnen begeleiden is het

  belangrijk dat wij op de hoogte zijn van uw hulpvraag, medische voorgeschiedenis en andere relevante gegevens betreffende uw

  gezondheid. Daarnaast zijn wij als zorgverleners verplicht een dossier op te bouwen in het kader van de Wet op de Geneeskundige

  Behandelingsovereenkomst (WGBO); 

- Voor doelmatig beheer en beleid; 

- Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting. 

 

De plichten van de fysiotherapiepraktijk: 

Bekkenfysiotherapie Lochem is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt: 

- Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden dan hierboven vermeld. 

- U wordt van te voren op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw

  zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website. 

- Alle medewerkers binnen Bekkenfysiotherapie Lochem hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw

  persoonsgegevens. 

- Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. 

- Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. 

Verstrekking aan derden: 
Wij werken met verschillende organisaties samen zoals onze vakvereniging het KNGF en de Landelijke Database Fysiotherapie (voor het meten van de effectiviteit van de fysiotherapie en onze praktijk), Qualiview als bedrijf die voor ons de klanttevredenheid meet en de verwijzers met wie wij samenwerken. 
De Landelijke Database Fysiotherapie verwerkt alleen de volgende gegevens (niet persoonsgebonden) om meer inzicht te krijgen in de effectiviteit van de fysiotherapie: 

- Geboortejaar 

- Geslacht; 

- Zorgverzekeraarscode (UZOVI) 

- Behandelgegevens (o.a. klacht waarvoor u wordt behandeld, de soort behandeling en de tijdsduur van de behandeling). 

 
Bij het afsluiten van de behandeling ontvangt u automatisch een klanttevredenheidsenquête. Waarvan wij u vriendelijk vragen deze in te vullen zodat wij onze kwaliteit verder kunnen verbeteren. Deze enquête verloopt geanonimiseerd en de vragen zijn niet te relateren aan uw persoonsgegevens. 
 
We werken nauw met artsen, specialisten en andere disciplines samen. Om u optimale zorg te bieden communiceren wij met elkaar. Regelmatig door direct telefonisch contact en veelal door rapportages. Deze rapportages geven we geprint met u mee of mailen wij na uw toestemming via een beveiligde mailverbinding, Zorgmail, naar de collega. 

Bekkenfysiotherapie Lochem zal uw gegevens niet aan groepsmaatschappijen of andere derden doorgeven of verkopen. 

In sommige gevallen kunt u via deze website doorlinken naar websites van derden. Bekkenfysiotherapie Lochem is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van deze derden.  

 

Cookies 

Onze website maakt gebruik van permanente cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internet browser op uw computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina’s u bekijkt en welke opties u gebruikt. Bekkenfysiotherapie Lochem gebruikt deze gegevens om de website gebruiksvriendelijker te maken. 

Met behulp van een permanente cookie kan de website u bij een volgend bezoek herkennen. Bij het inloggen op uw account maakt u automatisch gebruik van de optie om uw sessie-id te bewaren in een permanente cookie. 

U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kan ju het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken. 

Google Analytics 

Bekkenfysiotherapie Lochem maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Bekkenfysiotherapie Lochem te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen Voor Bekkenfysiotherapie Lochem en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. 

Als gezegd kunt u uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst en kan u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.  

Beveiliging persoonsgegevens  

De bescherming van uw privacy is belangrijk, zowel voor u als voor ons. Daarom treffen wij technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen.  Zo zijn onze systemen / computers goed beveiligd en zijn uw persoonsgegevens intern alleen in te zien voor medewerkers die uw gegevens nodig hebben om op juiste wijze uitvoering te geven de bovengenoemde specifieke doeleinden.  

 

U kunt een reden hebben om ons te vragen bepaalde persoonsgegevens, zoals uw adres geheim te houden. Aan zo’n verzoek voldoen wij natuurlijk altijd, binnen de eisen die wettelijk aan ons gesteld worden. 

Voor medische gegevens is de bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar. 

Uw rechten als betrokkene 

U heeft de volgende rechten: 

- Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden. 

- Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad). 

- Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn. 

- Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als

  het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling

  niet bewaard moeten blijven. 

- Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier. 

- Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten. 

 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan  Bekkenfysiotherapie Lochem. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor). 

 

Jonger dan 16 jaar  

Indien u jonger bent dan 16 jaar mag u slechts persoonsgegevens aan Bekkenfysiotherapie Lochem verstrekken als u daarvoor toestemming hebt gekregen van een ouder of een wettelijk vertegenwoordiger die deze privacy en cookie policy heeft gelezen. 

 

Inzage, Correctie en verwijdering  

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kan een gespecificeerd verzoek tot Bekkenfysiotherapie Lochem richten om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt hiervoor een e-mail sturen naar het e-mailadres dat is opgenomen op de contactpagina. In je verzoek dien je zoveel mogelijk te specificeren op welke persoonsgegevens je het verzoek wilt. Naar aanleiding van je verzoek berichten we je per post over het verdere verloop van de procedure. 

 

Bekkenfysiotherapie Lochem zal in binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Bekkenfysiotherapie Lochem de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Bekkenfysiotherapie Lochem stuurt je na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien Bekkenfysiotherapie Lochem de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt Bekkenfysiotherapie Lochem de bezoeker een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan. 

Indien Bekkenfysiotherapie Lochem niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan Bekkenfysiotherapie Lochem de bezoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. Bekkenfysiotherapie Lochem schort de uitvoering van het verzoek op totdat de bezoeker Bekkenfysiotherapie Lochem de (nadere) specificatie heeft verstrekt. 

Autoriteit Persoonsgegevens 
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens 

Het privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 22-05-2018.  

Bekkenfysiotherapie  Lochem behoudt zich het recht het privacybeleid aan te passen.

bottom of page